NodeMCU ESP8266 ile WiFi Üzerinden OLED Mesaj Uygulaması

NodeMCU ESP8266 yazılarımıza yeni bir tanesini ekliyoruz. Bu yazımızda ESP8266 ile WiFi üzerinden OLED ekrana mesaj gönderme uygulaması yapıyoruz. Bu yazıya kadar yazdığımız tüm ESP8266 yazılarımızda Arduino IDE’ye NodeMCU desteği eklemeyi, IDE üzerinden program yüklemeyi, ve .BIN dosyasını flashlamayı incelemiştik. Bu yazımızdan itibaren bu kısımları atlayarak doğrudan içeriğe geçiyoruz. Bu adımları öğrenmek için daha önce ki NodeMCU yazılarımıza aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Devre Şeması

OLEDNodeMCU
GNDGND
VCCVCC
SCLD1
SDAD2
NodeMCU ESP8266 ile WiFi Üzerinden OLED Mesaj Uygulaması nodemcu esp8266,oled mesaj

Proje Görüntüleri

NodeMCU ESP8266 ile WiFi Üzerinden OLED Mesaj Uygulaması nodemcu esp8266,oled mesaj

Bağlantıları ve kurulumu yaptıktan sonra, OLED ekran üzerindeki adresi, bir web tarayıcı yoluyla açtığınız zaman karşınıza gelen metin giriş yerine mesajını yazabilirsiniz.

NodeMCU ESP8266 ile WiFi Üzerinden OLED Mesaj Uygulaması nodemcu esp8266,oled mesaj
NodeMCU ESP8266 ile WiFi Üzerinden OLED Mesaj Uygulaması nodemcu esp8266,oled mesaj

Hazır Proje Dosyası

Birden fazla .h dosyasını birleştirmek ya da bir birine entegre etmek istemiyorsanız, kullanıma hazır olan bu proje dosyasını doğrudan indirebilirsiniz.


İndir

Proje Kodu – Ana Program

#pragma GCC diagnostic ignored "-Wwrite-strings"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Wire.h>
String form =  
 "<p>"
 "<center>"
 "<h1>Wifi Mesaj Uygulamasi</h1>"
 "<img src='https://devreyakan.com/wp-content/uploads/2020/09/oNRdj.jpg'>"
 "<form action='msg'><p>Mesaj yaz ... <input type='text' name='msg' size=50 autofocus> <input type='submit' value='Gonder'></form>"
 "</center>";
long period;
#define SSID "WIFI-AG-ISMI"                     // Wifi İsmi
#define PASS "WIFI-SIFRESI"                  // Wifi Şifresi
ESP8266WebServer server(80);               // HTTP sunucu portu 80
void setup(void) 
{
 //ESP.wdtDisable();                   // hata ayıklayıcı kapat
 Serial.begin(115200);                  // baudrate
 Wire.begin(4, 5);                    // I2C pinleri SCL = D1 , SDA = D2
 init_OLED();                      // Oled başlat
 reset_display();
 WiFi.begin(SSID, PASS);                 // Wifi ağına bağlan
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {         // Bağlanmayı bekliyoruz
  delay(500);
  Serial.print(".");
  SendChar('.');
 }
 // Sunucu için bitiş noktası
 server.on("/", []()
 {
  server.send(200, "text/html", form);
 });
 server.on("/msg", handle_msg);             
 server.begin();                     // Sunucuyu başlat
 Serial.print("SSID : ");                // Wifi adresi
 Serial.println(SSID);                  
 clear_display();                    // Ekranı temizle
 //sendStrXY("SSID:" , 0, 0);               // Yazılacak satır
 //sendStrXY(SSID, 0, 7);                 
 // İp adres, yazdırma
 char result[16];
 sprintf(result, "%3d.%3d.%3d.%3d", WiFi.localIP()[0], WiFi.localIP()[1], WiFi.localIP()[2], WiFi.localIP()[3]);
 sendStrXY("Sunucu Hazir:", 1, 0);            // OLED satır 1
 sendStrXY(result, 3, 0);                // OLED satır 3
 Serial.println("Sunucu Hazir:  ");
 Serial.println(WiFi.localIP());             // Serial ekrana yazdırma
 Serial.println(); 
 Serial.println(result);
 sendStrXY("", 5, 0);          // OLED satır 5
 sendStrXY("", 6, 0);          // OLED satır 6
 sendStrXY("devreyakan wifi", 7, 0);          // OLED satır 7
}
void loop(void) {
 server.handleClient();                 // checks for incoming messages
}


Proje Kodu – Ağ Yaması

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
/*
 handles the messages coming from the webbrowser, restores a few special characters and
 constructs the strings that can be sent to the oled display
*/
void handle_msg() 
{
 clear_display();                    // clears oled
 server.send(200, "text/html", form);          // Send same page so they can send another msg
 // Display msg on Oled
 String msg = server.arg("msg");
 Serial.println(msg);
 String decodedMsg = msg;
 // Restore special characters that are misformed to %char by the client browser
 decodedMsg.replace("+", " ");
 decodedMsg.replace("%21", "!");
 decodedMsg.replace("%22", "");
 decodedMsg.replace("%23", "#");
 decodedMsg.replace("%24", "$");
 decodedMsg.replace("%25", "%");
 decodedMsg.replace("%26", "&");
 decodedMsg.replace("%27", "'");
 decodedMsg.replace("%28", "(");
 decodedMsg.replace("%29", ")");
 decodedMsg.replace("%2A", "*");
 decodedMsg.replace("%2B", "+");
 decodedMsg.replace("%2C", ",");
 decodedMsg.replace("%2F", "/");
 decodedMsg.replace("%3A", ":");
 decodedMsg.replace("%3B", ";");
 decodedMsg.replace("%3C", "<");
 decodedMsg.replace("%3D", "=");
 decodedMsg.replace("%3E", ">");
 decodedMsg.replace("%3F", "?");
 decodedMsg.replace("%40", "@");
 //Serial.println(decodedMsg);              // print original string to monitor
 unsigned int lengte = decodedMsg.length();       // length of received message
 for (int i = 0; i < lengte; i++)            // prints up to 8 rows of 16 characters.
 {
  char c = decodedMsg[i];
  Serial.print(c);                   //decodedMsg[i]);
  if (i < 16) {
   sendCharXY(c, 0, i);
  }
  else if (i < 32) {
   sendCharXY(c, 1, i - 16);
  }
  else if (i < 48) {
   sendCharXY(c, 2, i - 32);
  }
  else if (i < 64) {
   sendCharXY(c, 3, i - 48);
  }
  else if (i < 80) {
   sendCharXY(c, 4, i - 64);
  }
  else if (i < 96) {
   sendCharXY(c, 5, i - 80);
  }
  else if (i < 112) {
   sendCharXY(c, 6, i - 96);
  }
  else if (i < 128) {
   sendCharXY(c, 7, i - 112);
  }
 }
 //Serial.println(' ');                 // new line in monitor
}


Proje Kodu – OLED Ayarları

#include <Wire.h>
#include "font.h"
#define OLED_address 0x3c                // all the OLED's I have seen have this address
//#define offset 0x00  // SDD1306            // offset=0 for SSD1306 controller
#define offset 0x02  // SH1106             // offset=2 for SH1106 controller
//==========================================================//
// Resets display depending on the actual mode.
static void reset_display(void)
{
 displayOff();
 clear_display();
 displayOn();
}
//==========================================================//
// Turns display on.
void displayOn(void)
{
 sendcommand(0xaf);    //display on
}
//==========================================================//
// Turns display off.
void displayOff(void)
{
 sendcommand(0xae);  //display off
}
//==========================================================//
// Clears the display by sendind 0 to all the screen map.
static void clear_display(void)
{
 unsigned char i, k;
 for (k = 0; k < 8; k++)
 {
  setXY(k, 0);
  {
   for (i = 0; i < (128 + 2 * offset); i++) //locate all COL
   {
    SendChar(0);     //clear all COL
    //delay(10);
   }
  }
 }
}
//==========================================================//
// Actually this sends a byte, not a char to draw in the display.
// Display's chars uses 8 byte font the small ones and 96 bytes
// for the big number font.
static void SendChar(unsigned char data)
{
 Wire.beginTransmission(OLED_address); // begin transmitting
 Wire.write(0x40);//data mode
 Wire.write(data);
 Wire.endTransmission();  // stop transmitting
}
//==========================================================//
// Prints a display char (not just a byte) in coordinates X Y,
// being multiples of 8. This means we have 16 COLS (0-15)
// and 8 ROWS (0-7).
static void sendCharXY(unsigned char data, int X, int Y)
{
 setXY(X, Y);
 Wire.beginTransmission(OLED_address); // begin transmitting
 Wire.write(0x40);//data mode
 for (int i = 0; i < 8; i++)
  Wire.write(pgm_read_byte(myFont[data - 0x20] + i));
 Wire.endTransmission();  // stop transmitting
}
//==========================================================//
// Used to send commands to the display.
static void sendcommand(unsigned char com)
{
 Wire.beginTransmission(OLED_address);   //begin transmitting
 Wire.write(0x80);             //command mode
 Wire.write(com);
 Wire.endTransmission();          // stop transmitting
}
//==========================================================//
// Set the cursor position in a 16 COL * 8 ROW map.
static void setXY(unsigned char row, unsigned char col)
{
 sendcommand(0xb0 + row);       //set page address
 sendcommand(offset + (8 * col & 0x0f)); //set low col address
 sendcommand(0x10 + ((8 * col >> 4) & 0x0f)); //set high col address
}
//==========================================================//
// Prints a string regardless the cursor position.
static void sendStr(unsigned char *string)
{
 unsigned char i = 0;
 while (*string)
 {
  for (i = 0; i < 8; i++)
  {
   SendChar(pgm_read_byte(myFont[*string - 0x20] + i));
  }
  *string++;
 }
}
//==========================================================//
// Prints a string in coordinates X Y, being multiples of 8.
// This means we have 16 COLS (0-15) and 8 ROWS (0-7).
static void sendStrXY( char *string, int X, int Y)
{
 setXY(X, Y);
 unsigned char i = 0;
 while (*string)
 {
  for (i = 0; i < 8; i++)
  {
   SendChar(pgm_read_byte(myFont[*string - 0x20] + i));
  }
  *string++;
 }
}
//==========================================================//
// Inits oled and draws logo at startup
static void init_OLED(void)
{
 sendcommand(0xae);  //display off
 sendcommand(0xa6);      //Set Normal Display (default)
 // Adafruit Init sequence for 128x64 OLED module
 sendcommand(0xAE);       //DISPLAYOFF
 sendcommand(0xD5);      //SETDISPLAYCLOCKDIV
 sendcommand(0x80);      // the suggested ratio 0x80
 sendcommand(0xA8);      //SSD1306_SETMULTIPLEX
 sendcommand(0x3F);
 sendcommand(0xD3);      //SETDISPLAYOFFSET
 sendcommand(0x0);       //no offset
 sendcommand(0x40 | 0x0);   //SETSTARTLINE
 sendcommand(0x8D);      //CHARGEPUMP
 sendcommand(0x14);
 sendcommand(0x20);       //MEMORYMODE
 sendcommand(0x00);       //0x0 act like ks0108
 //sendcommand(0xA0 | 0x1);   //SEGREMAP  //Rotate screen 180 deg
 sendcommand(0xA0);
 //sendcommand(0xC8);      //COMSCANDEC Rotate screen 180 Deg
 sendcommand(0xC0);
 sendcommand(0xDA);      //0xDA
 sendcommand(0x12);      //COMSCANDEC
 sendcommand(0x81);      //SETCONTRAS
 sendcommand(0xCF);      //
 sendcommand(0xd9);     //SETPRECHARGE
 sendcommand(0xF1);
 sendcommand(0xDB);    //SETVCOMDETECT
 sendcommand(0x40);
 sendcommand(0xA4);    //DISPLAYALLON_RESUME
 sendcommand(0xA6);    //NORMALDISPLAY
 clear_display();
 sendcommand(0x2e);      // stop scroll
 //----------------------------REVERSE comments----------------------------//
 sendcommand(0xa0);  //seg re-map 0->127(default)
 sendcommand(0xa1);  //seg re-map 127->0
 sendcommand(0xc8);
 // delay(1000);
 //----------------------------REVERSE comments----------------------------//
 // sendcommand(0xa7); //Set Inverse Display
 // sendcommand(0xae);  //display off
 sendcommand(0x20);      //Set Memory Addressing Mode
 sendcommand(0x00);      //Set Memory Addressing Mode ab Horizontal addressing mode
 // sendcommand(0x02);     // Set Memory Addressing Mode ab Page addressing mode(RESET)
}


Proje Kodu – OLED Font

#include <ESP8266WiFi.h>                           
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <Wire.h> // Arduino IDE 1.6.5 verisyonu ve yenileri için
#include "SSD1306Wire.h"
#include "OLEDDisplayUi.h" // UI menü kütüphanesi
#include "images.h" // Koronavirüs bitmap resmi
SSD1306Wire display(0x3c, D2, D1); // D2 -> SDA and D1 -> SCL
OLEDDisplayUi ui   ( &display );
const char* ssid = "Wifi Ağınızın İsmi";       //WiFi ağ ismi
const char* password = "Wifi Ağınızın Şifresi"; //WiFi şifresi
const char* host = "api.thingspeak.com"; //API bağlantısı
const int httpPortRead = 80;
const char* url1 = "/apps/thinghttp/send_request?api_key=GGU8ZUWV6XYG94FJ";   //Aldiginiz keylerin girileceği yer
const char* url2 = "/apps/thinghttp/send_request?api_key=GGU8ZUWV6XYG94FJ";
const char* url3 = "/apps/thinghttp/send_request?api_key=GGU8ZUWV6XYG94FJ";
int To_remove;   //gereksiz verileri filtreleme
String Vakalar, Vefatlar, iyilesen, Data_Raw, Data_Raw_1, Data_Raw_2, Data_Raw_3;
WiFiClient client;   //
HTTPClient http;
void drawFrame1(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
 display->drawXbm(x + 34, y + 14, WiFi_Logo_width, WiFi_Logo_height, WiFi_Logo_bits);
 display->clear();
 display->drawXbm(0 , 0 , covid19_width, covid19_height, covid19_bits);
}
void drawFrame2(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
 display->clear();
 display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
 display->setFont(ArialMT_Plain_16);
 display->drawString(35, 0, "Türkiye");
 display->drawString(25, 15, "Koronavirüs");
 display->drawString(33, 30, "Tablosu");
}
void drawFrame3(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
 display->clear();
 display->setFont(ArialMT_Plain_16) ;
 display->drawString(15, 15, "Toplam Vaka:");
 display->drawString(37, 30, String(Vakalar));
}
void drawFrame4(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
 display->clear();
 display->setFont(ArialMT_Plain_16) ;
 display->drawString(15, 15, "Toplam Vefat:");
 display->drawString(48, 30, String(Vefatlar));
}
void drawFrame5(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
 display->clear();
 display->setFont(ArialMT_Plain_16) ;
 display->drawString(5, 15, "Toplam iyilesen:");
 display->drawString(35, 30, String(iyilesen));
}
FrameCallback frames[] = { drawFrame1, drawFrame2, drawFrame3, drawFrame4, drawFrame5 };
int frameCount = 5;
int overlaysCount = 1;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 WiFi.disconnect();       
 delay(1000);
 WiFi.begin(ssid, password);
 Serial.println("WiFi agina baglanin");  
 Serial.println(WiFi.localIP());
 ui.setTargetFPS(60);
 ui.setActiveSymbol(activeSymbol);
 ui.setInactiveSymbol(inactiveSymbol);
 ui.setIndicatorPosition(BOTTOM);
 ui.setIndicatorDirection(LEFT_RIGHT);
 ui.setFrameAnimation(SLIDE_LEFT);
 ui.setFrames(frames, frameCount);
 ui.init();
 display.flipScreenVertically();
}
void loop() {
 int remainingTimeBudget = ui.update();
 if (remainingTimeBudget > 0) {
  delay(remainingTimeBudget);
 }
 if ( http.begin(host, httpPortRead, url1))   
 {
  int httpCode = http.GET();        
  if (httpCode > 0)
  {
   if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY)
   {
    Data_Raw = http.getString();  
    Data_Raw_1 = Data_Raw;
    To_remove = Data_Raw_1.indexOf(">");           //veriden bu sembolü çıkarmak ">"
    Data_Raw_1.remove(0, To_remove + 1);           
    To_remove = Data_Raw_1.indexOf("<");           //veriden bu sembolü çıkarmak ">"
    Data_Raw_1.remove(To_remove, Data_Raw_1.length());     
    Vakalar = Data_Raw_1;
    Serial.print("Vaka: "); 
    Serial.println(Vakalar);
    Data_Raw_2 = Data_Raw;
    To_remove = Data_Raw_2.indexOf("<span>");
    Data_Raw_2.remove(0, To_remove + 6);
    Data_Raw_3 = Data_Raw_2;
    To_remove = Data_Raw_2.indexOf("</span>");
    Data_Raw_2.remove(To_remove, Data_Raw_2.length());
    Vefatlar = Data_Raw_2;
    Serial.print("Vefat: ");
    Serial.println(Vefatlar);
    To_remove = Data_Raw_3.indexOf("<span>");
    Data_Raw_3.remove(0, To_remove + 6);
    To_remove = Data_Raw_3.indexOf("<");
    Data_Raw_3.remove(To_remove, Data_Raw_3.length());
    iyilesen = Data_Raw_3;
    Serial.print("Iyılesen: ");
    Serial.println(iyilesen);
   }
  }
  else
  {
   Serial.printf("[HTTP] GET parametresi çalışmadı: %sn", http.errorToString(httpCode).c_str());
  }
  http.end();
 }
 else 
 {
  Serial.printf("[HTTP} Baglanti kurulamadin");
 }
 delay(5000);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  //WiFi ağına tekrar bağlanmak için
 {
  WiFi.disconnect();
  delay(1000);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("WiFi agina tekrar baglaniliyor...");
  delay(10000);
 }
}